Datu politika

                                               Apstiprinu:

Bauskas novada pašvaldības iestādes

”Vispārēja tipa pansionāts DERPELE”

direktore I.Savicka

Pielikums Nr.2 28.05.2018.. rīkojumam Nr.1 2-/10


BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

“VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTA “DERPELE””

DARBINIEKU PRIVĀTUMA POLITIKA


Personas datu apstrādes pārzinis ir Bauskas novada pašvaldības iestāde– Vispārēja tipa pansionāts “DERPELE” (turpmāk - pansionāts), juridiskā adrese: Derpele, Elektriķi, Codes pagasts, Bauskas novads, LV3901.


Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: arija.pasisnaka@bauska.lv 


Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota.


Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto nolūku sasniegšanai.


KĀDIEM MĒRĶIEM IZMANTOJAM PERSONAS DATUS?

 

Pansionāta darbības mērķis ir nodrošināt Bauskas novada pašvaldības administratīvās teritorijas pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (turpmāk – Klienti) ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ( izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem). Mērķa īstenošanu nodrošina pansionāta darbinieki, kuri apstrādā personas datus.

Atsevišķu pansionāta uzdevumu izpildei personāla personas datu apstrādi nododam citiem datu apstrādātājiem.

KĀDU PERSONU GRUPU DATUS APSTRĀDĀJAM?

 

Mēs apstrādājam:

 • savu darbinieku datus;
 • klientu datus;
 • sadarbības partneru datus;
 • citu personu datus, ja to paredz normatīvie akti.


NO KĀ IEGŪSTAM UN KAM NODODAM KLIENTU PERSONU DATUS?

 

Personāla datus, datus iegūstam, saņemot viņu iesniegumus. Personas datus no citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm saņemam gadījumos, kad šādu datu sniegšanu paredz tiesību akti.

Darbinieku personas datus nododam citām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei. Personas datus saņemam un nododam arī valsts amatpersonām (piemēram, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, notāriem), vai citām normatīvajos aktos noteiktajām personām tādā kārtībā un apjomā, kā paredzēts normatīvajā aktā.

 

 

KĀDUS KLIENTU PERSONAS DATUS APSTRĀDĀJAM?

 

Mums ir svarīga darbinieku un mūsu klientu uzticība, tāpēc iegūstam tikai tādus personas datus un tādā apjomā, kādā tas nepieciešams pansionāta funkciju izpildei.

            Mēs apstrādājam šādus mūsu darbinieku personas datus:

identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas datums

kontaktinformācija

deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

personāla vadība

darba līguma noslēgšana un izpilde, darba laika uzskaite, darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana, grāmatvedības prasību izpilde , darbinieku sociālo labumu nodrošināšana, darba pienākumu izpildes fikšēšana un kontrole

pakalpojumu dati

maksājuma konta dati

ar nodarbinātību saistītie dati

dati par darba devēju, kas par personu veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iemaksu dati, dati par nodarbinātības periodiem

ģimenes dati

dati par bērniem, viņu mācību iestādi

valstiskās piederības

dati par pilsonību,

dati par veselības stāvokli

dati par darbspēju zaudējumu, invaliditātes grupu, ārstniecības iestādi, kas noteikusi darba nespēju, ārstējošo ārstu, iestādi, kas izsniegusi darbnespējas lapu, darbnespējas cēloni un periodu,

citi dati

dati par ieturējumiem pēc izpilddokumentiem, informācija par pensionāra vai invaliditātes pensijas saņēmēja statusu, dati par izglītību vai profesionālo sagatavotību

 

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

 

Pansionāts apstrādā personu datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;
 • datu apstrāde izriet no subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pansionātu attiecināmu juridisku pienākumu, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz sociālo pakalpojuma nodrošināšanu;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pansionāta likumīgi piešķirtās oficiālās sociālā aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas ietvaros;
 • apstrāde ir vajadzīga Pansionāta vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

 

 

 

 

KĀ AIZSARGĀJAM UN CIK ILGI GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

 

Lai dati būtu drošībā, esam veikuši un pastāvīgi nodrošinām personas datu apstrādi atbilstoši tiesību aktos noteiktajām datu aizsardzības prasībām. Mēs esam veikuši un turpinām pilnveidot organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai personas dati būtu aizsargāti. Personas datus pansionātā glabājam saskaņā ar datu aizsardzības prasībām tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķa izpildei. Glabāšanas laiks ir noteikts normatīvajā aktā vai līgumā.

 

KĀDAS IR DATU SUBJEKTA TIESĪBAS?

 • saņemt informāciju par pansionātā apstrādātajiem personas datiem, to saņēmējiem (izņemot tiesībaizsardzības iestādes) noteiktā laika posmā,
 • informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām;
 • ja mūsu apstrādātā informācija par subjektu ir neprecīza vai nepareiza, datu subjektam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.
 • tajos gadījumos, kad datus apstrādājam uz datu subjekta piekrišanas pamata, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz atsauktās piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.
 • ja datu subjekts uzskata, ka mēs apstrādājam viņa datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.
 • ja datu subjekts nebūs apmierināts ar sniegto atbildi un pamatojumu vai netiek veiktas nepieciešamās darbības, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

.