Aktualitātes

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI IESTĀJOTIES PANSIONĀTĀKlientam iestājoties pansionātā nepieciešamie dokumenti (pašvaldības līdzfinansējums):

 • klienta rakstisks iesniegums par uzņemšanu pansionātā;
 • personas apliecinošs dokuments - pase;
 • izziņa par deklarēto dzīves vietu;
 • Bauskas novada sociālā dienesta vai citas pašvaldības lēmums par sociālā
  pakalpojuma piešķiršanu;
 • ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli (veidlapa 027/u);
 • izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par klientam izmaksājamās pensijas, piemaksu pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzības, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja klientam ir invaliditāte;
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību;
 • Līgums par pakalpojuma sniegšanu;
 • Bauskas novada Sociālā dienesta vai citas pašvaldības sociālā dienesta sastādīta novērtēšanas karte, kurā novērtēta Klienta vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, norādīti dati par Klientu un tā ģimeni, dzīves apstākļiem, Klienta resursiem un pašaprūpes novērtējumu.


Persona pati vai apgādnieki sedz pakalpojuma izmaksas par uzturēšanos Pansionātā, ja personai ir nepieciešama kopšana sakarā ar vecumu vai veselības stāvokli, bet persona neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu.

Klientam iestājoties pansionātā nepieciešamie dokumenti (par pilnu samaksu):

 • klienta rakstisks iesniegums par uzņemšanu pansionātā;
 • personas apliecinošs dokuments - pase;
 • ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli (veidlapa 027/u);
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja klientam ir invaliditāte;
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību;
 • Līgums par pakalpojuma sniegšanu;


Klients pansionātā ievietošanas dienā tiek iepazīstināts ar Pansionāta iekšējās kārtības noteikumiem, un Klients (izņēmuma gadījumos – piederīgais vai apgādnieks) ar parakstu apliecina, ka ievēros Pansionāta iekšējos kārtības noteikumus.

Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumu, Vispārēja tipa pansionāta "Derpele" uzturmaksa mēnesī 
sākot ar 2016. gada 1. janvāri  noteikta 557, 20 ( pieci simti piecdesmit septiņi EUR 20 centi) EUR
      Atpakaļ